Navigatie

Privacy

Het privacybeleid van Dam Feestartikelen

Bij Dam Feestartikelen hechten wij veel waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Het is belangrijk om te weten dat wij uw gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Dam Feestartikelen. Het beschrijft welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke voorwaarden we deze eventueel met derden delen. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. De geldigheid van deze voorwaarden is vanaf 07/05/2018 en vervalt zodra een nieuwe versie wordt gepubliceerd, waarbij eerdere versies niet meer geldig zijn.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens van deze persoon vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder vindt u een overzicht van hoe we uw gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Webwinkel
Om ons technische ondersteuning te bieden, heeft onze webhoster beperkte toegang tot uw gegevens. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doeleinden gebruiken. Wij hebben een overeenkomst met de webhoster waarin zij verplicht zijn om passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een strikt wachtwoordbeleid. Bovendien worden er regelmatig back-ups gemaakt om dataverlies te voorkomen.

Webhosting

Onze webhosting diensten worden afgenomen bij een derde partij. Deze partij verwerkt onze persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan de partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, heeft de derde partij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo zijn ze wettelijk verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst die met hen is gesloten. U kunt er dus op vertrouwen dat uw persoonsgegevens veilig behandeld en beschermd worden.

E-mail en mailinglijsten
Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven werken wij samen met een derde partij. Deze externe partij zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden benutten. Onder elke nieuwsbrief die per e-mail is verzonden ziet u de 'unsubscribe' link. Wanneer u hierop klikt, zult u geen verdere e-mails meer ontvangen die via de derde partij worden verzonden. De derde partij zorgt voor een veilige opslag van uw persoonsgegevens. Ook maakt deze derde partij gebruik van cookies en andere internettechnologieën om te kunnen zien of e-mails worden geopend en gelezen. Ze behouden het recht om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en kunnen in dat kader informatie delen met derden.

Payment processors
Rabo OmniKassa
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Rabo OmniKassa. Rabo OmniKassa verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Rabo OmniKassa heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Rabo OmniKassa behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Rabo OmniKassa deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Rabo OmniKassa's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Rabo OmniKassa bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Wanneer u een review achterlaat, dient u verplicht uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Deze gegevens worden met ons gedeeld om de review aan uw bestelling te koppelen. Uw naam en woonplaats worden ook gepubliceerd op de review website. In bepaalde gevallen kan er contact met u worden opgenomen voor verduidelijking van uw review. Indien wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met een derde partij waar u de review kunt plaatsen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u uit te nodigen voor het achterlaten van een review. De derde partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De derde partij behoudt zich het recht voor om voor de levering van de dienstverlening gebruik te maken van derden, waarvoor wij toestemming hebben gegeven. Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarbij derden worden ingeschakeld. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt.

Verzenden en logistiek
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw pakket bij u wordt bezorgd. Om dit mogelijk te maken, moeten wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met een externe pakketdienst. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de pakketdienst onderaannemers inschakelt, kunnen zij ook uw gegevens met deze partijen delen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening, waarbij het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u ons verstrekt. Onze focus ligt niet op (gerichte) marketing en we zullen uw gegevens niet gebruiken voor dit doeleinde, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. In deze gevallen zijn alle betrokken partijen gebonden aan geheimhouding op basis van overeenkomsten, eden of wettelijke verplichtingen. Mocht het voorkomen dat we uw gegevens, anders dan op uw verzoek, gebruiken om op een later moment contact met u op te nemen, vragen we hiervoor expliciete toestemming.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Dam Feestartikelen gedwongen worden om uw gegevens te delen in verband met een wettelijke verplichting bij fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. Hoewel we in een dergelijk geval verplicht zijn om uw gegevens te delen, zullen we ons binnen de grenzen van de wet zoveel mogelijk verzetten tegen dergelijke verzoeken.

Bewaartermijnen
Zolang u onze cliënt bent, bewaren wij uw gegevens. Dit houdt in dat we uw klantprofiel behouden totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit aan ons doorgeeft, beschouwen wij dit tevens als een verzoek om vergeten te worden. Vanwege geldende administratieve verplichtingen zijn wij echter verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren gedurende de toepasselijke termijn. Het is belangrijk op te merken dat medewerkers geen toegang meer hebben tot uw cliëntprofiel en documenten die zijn gegenereerd op basis van uw opdracht.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Dam Feestartikelen. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de 'Analystics'-dienst. Deze dienst gebruiken wij om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht om op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

Cookies van derde partijen
Via onze website kunnen cookies worden geplaatst als onderdeel van de 'Analystics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om het bezoek verkeer bij te houden en rapportages to krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De verwerkers zijn mogelijk verplicht om op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze informatie.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Dam Feestartikelen BV
Middenweg 40 - 42
1097 BP Amsterdam
Nederland

T: (020) 693 8886
E: privacy@damfeestartikelen.nl

Contactpersoon privacy
Nick Santhuizen